Medya

EcoBlog

Geri

Termo Isı Sistemleri, 2022 yılında da Ar-Ge’ye ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak

Termo Isı Sistemleri Yurt İçi Satış Müdürü Behlül Çil ve Projeli Ürünler Satış Müdürü Yasin Yapıcı firma tarafındaki gelişmelere ayrı ayrı yanıtlar verdi. Behlül Çil önümüzdeki döneme yönelik yaptığı açıklamalarda yer tipi kaskad yoğuşmalı kazan gru-bunda, 2022 itibariyle bayii ve müşte-rileri projelerinde çözümün bir parçası olacak 284 kW - 1700 kW aralığında “Cell Condense” ürünlerinin piyasa-da olacağını belirtirken, Yasin Yapıcı 2022 yılın için de Ar-Ge çalışmalarına yönelik yüksek bir bütçe ayırdıklarını dile getirdi.

Ecostar olarak, bireysel ısınma mantığının olabildiğince minimize edilerek merkezi ısınmanın yaygınlaşması gerektiğine inandığınızı biliyoruz. Bu yaklaşım paralelinde, merkezi ısınmanın yaygınlaşması konusunda son dönemlerde ne tür gelişmeler yaşandığını bizimle paylaşır mısınız?

Isıtma pazarında biz, yıllarca merkezi sistem ürün üretimi ve gelişimi tarafın-da yer aldık ve bu tarzımızdan bugüne kadar ödün vermedik. Verimlilik, çevre dostu ürünler ve geleceğimize olan sorumluluk boyutundan bakarsak; ısıtma pazarında mevcut bireysel ürün kullanımını ne derecede merkezi sisteme kaydırabiliriz düşüncesiyle ve tüm dirençlere rağmen, bunun mücadelesini vermeye devam etmeye çalışıyoruz. Buna; ‘çevreyi daha ne kadar koruruz, daha ne kadar bireylerin ısıtma bütçelerinde tasarruf sağlarısın’ mücadelesi de diyebiliriz.

Merkezi ısınmanın yaygınlaşması adına; ürün gelişimlerini, ciddi Ar-Ge yatırımlarını, kapasite aralığındaki çeşitlilik ve bir-çok etkeni; başta kurumlar olmak üzere tüm bireylere anlatmaya devam edeceğiz. Mevcut merkezi sistem yasasını kurumlar kararlılıkla uyguluyor, ancak özel sektörde bireysel ısınmanın özgürlüğüne inanan kullanıcılara, verimli ve ekonomik ısınmayı bıkmadan usanmadan anlatmamız gerekiyor.  Biz bu yasadaki kullanım alanını daha aşağılara nasıl çekebiliriz? Söz konusu mücadelemiz, bu safhada da ayrıca devam ediyor.

Yoğuşmalı kaskad pazarının Türkiye’deki seyrine ilişkin neler düşünüyorsunuz? Sizin bu alanda geniş kapasiteli ürünleriniz olduğunu biliyoruz. Sizin ürünlerinizi muadillerinden ayıran temel farklılıklar size göre neler?

Yoğuşmalı duvar tipi kaskad grubunda pazar 2021 yılında büyüdü. Henüz net veri olmamakla beraber, 30000 adet üstü bir genel pay olacağını öngörüyoruz. Beklentimiz 2022 yılında da bu pazarın korunacağı yönündedir. Biz Ecodense olarak, yoğuşmalı duvar tipi kazan grubunda 65, 80, 90, 100, 110, 115, 125 ve 150 kW olmak üzere toplamda 8 faklı geniş kapasite aralığıyla bayii ve müşterilerimize çözüm sunuyoruz -ki en büyük avantajlarımızdan birisi de budur. Bu kapasite aralığında bu kadar çeşit sunan başka bir marka bulunmuyor.

Genellikle duvar tipi kaskad uygula-malarda tek kontrol paneliyle çözüm sunuluyor; ancak bizler duvar tipi kaskad sistemlerde kaç adet cihaz olursa olsun, cihaz adedi kadar kontrol ünitesi cihaza entegre çalışma yapıyoruz. Yani aslında master-slave uygulamamız yok, yani tüm kazanlarımız çoklu sistemlerde ana kazan gibi çalışıyor. Bir kazandaki olası kontrol kartı arızasında sistem çalışma-sına devam ediyor. Isınmada sürekliliği sağlamak bir konfor ve bu konforu sunan ender markalardan birisiyiz. Yaygın servis ağı, teknik destek ekimizin proje çözümlemesi, bölgesel bayilerimizdeki güçlü ürün stoğu sayesinde ürünlere ulaşımdaki kolaylık, bölge satış ekibi, bayii ve müşteri arasındaki kusursuz koordinasyon ve bunlara benzer birçok unsur bizi faklı kılan temel etkenleri oluşturuyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler?

Yoğuşma pazarına sunduğumuz Ecoden-se markamız ile ilklere imza attık. Duvar tipi alüminyum alaşımlı spiral kanatçıklı eşanjöre sahip yoğuşmalı kazan grubumuzda yer alan 8 farklı kapasitemizin yanına birçok yeni çözüm ekledik. Birden fazla yoğuşmalı cihazın, kontrol modülü aracılığı ile birbirine bağlanarak çalışma-sına kaskad sistem deniliyor, ancak tek cihaz olduğu zaman kaskad sistemde kullanılan kontrol panosunu kullanmak durumunda kalıyorduk. Bu sebeple biz artık tek cihaz kullanılan yerlere başka bir kartla sadece tekli sistem olarak kulla-nılmak üzere başka bir model geliştirdik. Bu serimizin adı “WT-S ONE” ve 35, 45, 55 ve 65 kW olmak üzere 4 farklı kapasite üretiyoruz ve arzu edilirse dahili boyler ile beraber müşterilerimize sunuyoruz.

Yer tipi kaskad yoğuşmalı kazan grubun-da 200 kW - 3200 kW aralığında toplam 19 farklı kapasiteye sahibiz. Ayrıca yer tipi kaskad yoğuşmalı grupta 2021 yılı itibariyle Ar-Ge, proje, tasarım ve üretim süreçleri bitmiş; 2022 itibariyle de bayii ve müşterilerimizin projelerinde çözü-mün bir parçası olacak 284 kW - 1700 kW aralığında “Cell Condense” ürünlerimiz olacak. Projeye özel olarak arzu edilen kapasiteye göre tasarlanabilen, daha düşük ses seviyelerine sahip ve olası arızalarda sistemin çalışmaya devam etmesi gibi birçok avantajı beraber sunan bu ürün grubumuz da 2022 yılında daha yaygın bir şekilde sahada olacaktır.

Brülör olarak Ecostar markamız ile sadece domestik grupta minimum 200 kW, maksimum 12000 kW olmak üzere toplam 27 farklı kapasiteye kadar; gaz, fuel oil, motorin yakıt ve bunların kombi-ne çözümlerine sahip olan tek markayız. Düşük NOx ve CO salınımlı yeni seri ürünlerimiz (Low NOx, FGR) de ürün gamımızda yer alıyor. En son Sodex fua-rında sergilediğimiz bu grupta çok olumu tepkiler aldık. Düşük azot salınımlı bu serileri ülke içinde kullanmaya 2021 yılı itibariyle başladık. Özellikle bu seride daha yaygın kullanım için kurum ve özel sektör bazında tanıtım faaliyetlerimiz daha yoğun şekilde devam edecek.

Enerji teknolojilerinin Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladığını gözlemliyoruz. İlerleyen dönemlerde Türkiye’de bu alanda ne gibi gelişmeler yaşanabileceğini öngörüyorsunuz? Siz biyokütle ve termik santraller alanında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Dünya üzerinde var olan en mucizevi oluşumlardan biri olan enerji sayesinde günlük hayatlarımız sorunsuz devam ediyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enerji gereksinimi giderek artmakta fakat aktif olarak yararlanılabi-len enerji kaynakları ile ilgili ciddi kısıtlar bulunmaktadır. Bu sebeple, sürdürülebi-lir bir çevre ve dünya refahı için tüketilen enerjinin mümkün olan en etkin biçimde değerlendirilmesi hayati öneme sahip bir öncelik konumuna gelmiştir.

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme için üre-time, üretim için de enerjiye ihtiyaç var ve endüstri geliştikçe de enerji ihtiyacı artmaktadır. Enerji tüketiminin artışına bağlı olarak oluşan çevresel ve ekonomik sorunların çözümünde“Enerji Teknoloji-leri” etkin rol oynamaktadır. Son yıllarda yaygınlaşan yeni nesil teknolojiler ile enerji tasarrufu ve verimliliği sağlana-rak, israf azaltılmış ve bilinçsiz enerji tüketiminin önüne geçilerek de tüketim artışına bağlı oluşan çevresel ve ekono-mik sorunlara çözüm sağlanmıştır.

2020-2021 döneminde elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı incelendiğinde, %62’lik gibi yüksek bir oranın termik ve biyokütle santrallerinde üretildiği görülür. Termo Isı Sistemleri olarak, sant-rallerde kullanılan yakıcı sistemlerinin verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine 2022 yılı için de yüksek bir bütçe ayırdık. Söz ko-nusu yatırımlar kapsamında yakıcıların; NOx emisyonlarının düşürülmesi, enerji verimlilik, koruma ve izolasyon sınıfları-nın arttırılması amaçlanmaktadır.

Termik santrallerde kullanılan gaz, fuel-oil ve motorin gibi yakıtların brülörlere aktarımı konusunda gerekli olan donanımlar nelerdir? Bu üç yakıt türü için de brülörün kullanım prensiplerinden ve her biri için sağladığı avantajlardan bahseder misiniz?

Termik santrallerde kullanılan start-up brülörleri, yakıtların (doğal gaz, fuel-oil, motorin) içerisindeki yanabilir bileşenle-rin oksijenle girdikleri kimyasal tepkime sonucunda ısıyı açığa çıkararak, santralin ana yakıtı olan kömürün tutuşturulma-sını sağlar. Brülörün ihtiyacı olan doğal gaz, sistemin daha emniyetli ve verimli çalışmasını sağlayan gaz yolu arma-türlerinin (ana kapama vanası, titreşim giderici (kompansatör), manometre, tahliye ventilleri, gaz ve hava basınç test nipelleri, filtre, regülatör, gaz basınç presostatları, servis ve emniyet solenoid vanaları, sızdırmazlık kontrol cihazı) kullanıldığı boru hatlarından geçerek yakıcıya ulaşır.

Fuel-oil ve motorin ise sıvı yakıt armatür-lerinin (filtre, küresel vana, pislik tutucu, sabit basınç ventili, basınç proesostadı, çekvalf, tahliye ventili, termometre, manometre, basınç ve sıcaklık transmit-terleri, pompa) kullanıldığı pompalama istasyonlarından geçerek yakıcıya ulaşır. Fuel-oil pompalama istasyonlarında mo-torinden farklı olarak, yakıtın brülörde sorunsuz yanabilmesi için gerekli olan yanma viskozite değerine ulaştıracak sıcaklığa (120-135°C) gelmesini sağlayan elektrikli veya buharlı eşanjör kullanıl-maktadır.

Doğal gaz içerisinde kükürt ve organik kükürt bileşikleri yok denecek kadar az olduğundan, kül bırakmadığından ve ku-rum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kaldığından dola-yı diğer yakıt türlerine göre daha temiz bir yakıttır. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, diğer yakıtlara göre daha az orandadır ve çevre kirliliğine çok az etki eder.

Kombine çevrim enerji santrallerinde ek brülörler kullanılması ne gibi faydalar oluşturur?

Kombine çevrim enerji santrallerinde, gaz türbinlerindeki yanma sonucu ortaya çıkan egzoz gazından faydalı buhar elde edilmesinde atık ısı kazanı kullanılır. Elde edilen buhar proses ısıtmada (kojenerasyon) ya da buhar türbini ile güç üretmede kullanılabilir. Atık ısı kazanlarında ilave yanma brülörleri ile egzoz gazının sıcaklığını yükseltilerek, yanma verimi ve kazan buhar üretim kapasitesi yaklaşık 3-4 kat arttırılabilmektedir.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler?

1967 yılında İstanbul’da kurulmuş olan, ülkemizin en çeşitli vegeniş kapasite aralığındaki ürün grubuna sahip, çevresel ve ekonomik katma değeri yüksek işleri hayata geçiren, çözüm odaklı, müşteri memnuniyetini ön planda tutan yakla-şımıyla hizmet veren insana ve çevreye saygılı Termo Isı Sistemleri; Ecostar ve Ecodense markalarıyla 2022 yılında da yatırımlarına, büyümeye ve istihdam artışına devam edecektir. Üretim kalitesini ve kapasitesi arttırmak için, son teknoloji ekipmanlar seçilerek dünyanın en modern tesislerinden birisi olmasını hedefledik. Elektrostatik toz boya fırını, tam otomatik sprey yıkama ve fosfat kaplamalı tünel fırın yatırımını devreye alıp, robot kaynak ve pozisyoner sayımızı artıracağız. Konveyör montaj hattımız ile malzeme deposu arasında ring yapacak insansız malzeme taşıma aracı yatırımını devreye almış olacağız. Busbar elektrik sistemi ve mekanik tesisatlarımızı sismik izolatörlü olarak revize edeceğiz.

Tüm dünyanın gündeminde olan “Yeşil Enerji ve Karbon Salınımı” konusunu bizlerde gündemimize aldık. Karbon salınımı azaltmak için motor ve ışıklandırma sistemleri ihtiyaçlarında ve minimum kullanım ekseninde iyileştirmeler sağla-nacak. Paris Anlaşması ile paralel olarak fabrikamızı yeşil fabrikaya dönüştürme hedeflerimizi oluşturduk, bu ekolojik bilinci tüm fabrika personellerimize ve iş ortaklarımıza da işlemeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın boş zamanlarını sportif aktiviteler yaparak değerlendirebileceği futbol, basketbol, voleybol ve tenis oynayabilecekleri yaklaşık 2000 m2’lik alan ayırdık, en yakında kullanıma sunacağız.